De Praktijk

PD Buskens is een vrijgevestigde praktijk voor volwassenen tussen de 18 en 85 jaar. De Praktijk is gelegen in Barneveld. Binnen de praktijk wordt er zowel basis-generalistische, alsook specialistische zorg geboden. We hechten groot belang aan samenwerking met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. De praktijk heeft een goede samenwerking met een psychiater. Zo nodig, kan er overleg gepleegd worden aangaande medicatie

Basis-generalistische GGZ zorg

Sinds 2014 vormen de eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ samen de generalistische basis-GGZ. Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. In de basis-GGZ is ruimte voor verschillende behandelcomponenten, zoals diagnostiek, eHealth en de consultatie van een specialist.

Specialistische GGZ zorg

PD Buskens biedt binnen de S-GGZ o.a. psychotherapie aan. Binnen de S-GGZ richt de aandacht zich op patiënten met ernstige of complexe psychische problemen. Psychotherapie kan meer zicht geven op problemen, op wat er achter de klachten ligt. De klachten kunnen hierdoor afnemen. Wie zichzelf beter gaat begrijpen, kan meer stevigheid, inzicht, zin en zelfwaardering gaan ervaren. Het kan ook zijn dat contact maken met anderen makkelijker wordt en dat contacten met anderen verdiepen. Psychotherapie kan u handvatten bieden om anders met uw problemen om te gaan, pijnlijke gevoelens te verwerken en meer in contact te komen met uzelf. Het doel van de therapie is dat uw klachten verminderen zodat u er minder en het liefst geen last meer van heeft. Problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn zeer divers. Voor informatie hierover, klik op het tabblad “Hulp bij”.